How to pretty-print a JSON object with JavaScript

Hi all. Min có một thủ thuật nhỏ muốn chia sẻ với mọi người. Với…

Author
Zo Dev
July 8, 2021

Hi all. Min có một thủ thuật nhỏ muốn chia sẻ với mọi người. Với chút mẹo này hi vọng các bạn sẽ dễ dàng xem kết quả của object sau khi in ra với console.log hơn khi các bạn debug.

Code

var obj = {
  name: 'min',
  title: 'Front-end Developer',
  country: 'VN',
  skills: ['Vue.js', 'JavaScript']
};
console.log(JSON.stringify(obj, null, 2));

Kết quả

{
 "name": "min",
 "title": "Front-end Developer",
 "country": "VN",
 "skills": [
  "Vue.js",
  "JavaScript"
 ]
}

Bên dưới đây là kết quả khi mình thay 2 bằng số 4

console.log(JSON.stringify(obj, null, 4));
{
  "name": "min",
  "title": "Front-end Developer",
  "country": "VN",
  "skills": [
    "Vue.js",
    "JavaScript"
  ]
}

Từ đó ta nhận ra rằng số 2 hay số 4 đó là số khoảng trắng.

Các bạn có thể tham khảo tham số của JSON.stringify tại đây:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/JSON/stringify