Tips & Tricks

Zo Dev
November 3, 2021

Download SVG miễn phí trên flaticon.com và copy vào Clipboard

Lưu ý Bạn cần đăng nhập vào flaticon trước rồi mới sử dụng nút này.Bạn chỉ có thể tải SVG khi bạn đang xem chi tiết một icon. Không thể tải ở trang listing. Hướng Dẫn Bước 1 Bấm giữ nút Copy SVG và kéo lên Bookmarks Bar Bước 2 Sau đó vào xem icon…
Zo Dev
October 9, 2021

Download SVG miễn phí trên flaticon.com

Lưu ý Bạn cần đăng nhập vào flaticon trước rồi mới sử dụng nút này.Bạn chỉ có thể tải SVG khi bạn đang xem chi tiết một icon. Không thể tải ở trang listing. Hướng Dẫn Bước 1 Bấm giữ nút Download SVG và kéo lên bookmark bar Bước 2 Sau đó vào xem icon…